فرم درخواست رفع خاموشی مشترکین شهر کرمانشاه


نام نام خانوادگی گزارش دهنده:                 خواهشمند است قبل از تماس با مرکز 121به نکات زیر توجه نمایید:
1) شماره پرونده و اشتراک برق خود را در خاطر داشته باشید .
2) همیشه نام منطقه برق محل خود را در خاطر داشته باشید .
3) هنگام تماس مطمئن شوید که قطع برق بخاطر اشکال در سیستم داخلی ساختمان شما نمی باشد.
4) فیوز پاي کنتور خود را کنترل نموده و از سالم بودن آن مطمئن شوید.
5) از قطع برق همسایه خود نیز مطمئن شوید .

خواهشمند است هنگام تماس با مرکز 121به نکات زیر توجه نمایید:
1. آدرس دقیق محل خودرا اعلام نمایید.
2. درخواست خود را کامل و واضح اعلام نمایید.
3. به سئوالات اپراتور با دقت پاسخ دهید.
4. از ارائه توضیحات غیرضروري خوداري نمایید.
5. نام منطقه برق و شماره تلفن تماس خودرا اعلام نمایید.
6. تاحد امکان از تماس کوتاه استفاده نمایید تا فرصت برقراري تماس به دیگر شهروندان نیز داده شود.
7.در صورت استفاده از این سامانه نیاز به تماس با مرکز 121 نمی باشد
یک در خواست :
لطفاً هنگام تماس ضمن حفظ خونسردي از بکار بردن الفاظی که آرامش را از خدمتگزاران شما در
سامانه 121سلب می نماید ، جداً خودداري فرمایید .

    
شماره پرونده:
 
 
شماره موبایل:
 
 


ارسال به سامانه